TEKSTY AUTORSKIE

Rozwód - przesłanki i konsekwencje.

 

sprawy rozwodoweRozwód stanowi dramatyczną decyzję życiową małżonków, która prowadzi do praktycznie definitywnego rozpadu małżeństwa i rodziny. Wskutek rozwodu cierpią nie tylko małżonkowie, lecz również – a może przede wszystkiem – wspólne małoletnie dzieci. Warto zatem, przed podjęciem tej radykalnej i być może nieodwracalnej w skutkach decyzji, poczynić wszelkie działania mające na celu ratowanie małżeństwa. Niestety w chwili obecnej obserwujemy rosnącą liczbę rozwodów. Wiążą się z tym pewne zagadnienia prawne, które skrótowo omówię.

Więcej…

Blog

Co zrobić, kiedy komornik dokona zajęcia rzeczy,która nie jest własnością dłużnika?

 

zajęcie samochodu przez komornika W ostatnim czasie w przekazach medialnych bardzo często przewija się motyw komornika, który prowadząc egzekucję dokonuje zajęcia rzeczy ruchomych (samochodów, traktorów, rowerów itd), które nie są własnością dłużnika. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, czy komornik ma prawo dokonać zajęcia   rzeczy ruchomej, która nie jest własnością dłużnika, i w jaki sposób bronić się, jeżeli do takiego zajęcia dojdzie. 

 

Więcej…

Blog

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez współmałżonka

egzekucja z majątku wspólnego1. Egzekucja z majątku wspólnego.

Na wstępie wyjaśnić należy, iż status dłużnika posiada tylko ten małżonek, który zacią­gnął zobowiązanie. Jeżeli więc przykładowo zobowiązanie wynika z umowy pożyczki lub kredytu, dłużnikiem jest tylko ten z małżonków, który umowę zawarł. Wyjątek od tej zasady przewiduje je­dynie art. 30 § 1 k.r.o., który stanowi, że oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobo­wiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych po­trzeb rodziny.

 

Więcej…

Blog

Alimenty

sprawy o alimenty Kancelaria Adwokacka Jastrzębie-Zdrój  1. Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

     Treść obowiązku alimentacyjnego definiuje art. 128 ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), zwanej dalej „k.r.o.”. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem obowiązku alimentacyjnego rozumieć należy obowiązek dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. 

Więcej…

Blog

Sytuacja prawna właścicieli gruntów wobec przedsiębiorstw przesyłowych

 

 

1. Wprowadzenie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dostarczania energii elektrycznej, energii cieplnej, wody lub gazu zmuszeni są budować i sytuować na cudzych nieru­chomościach urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wymienionych mediów. Co oczywiste, prowadzi to do konfliktu interesów pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi a wła­ścicielami nieruchomości. Niejednokrotnie właściciele gruntów są w istotny sposób ograniczeni w korzystaniu z nich, przy czym stopień uszczerbku, jaki ponoszą, zależy od rodzaju urządzenia prze­syłowego, sposobu jego rozmieszczenia na działce oraz przeznaczenia działki. Najczęściej pojawiającym się problemem jest brak możliwości wzniesienia budynku na nieruchomości, co wynika z konieczności utrzymywania strefy ochronnej w związku z zainstalowanym urządzeniem przesyłowym. O ile bowiem przeprowadzenie linii wysokiego napięcia przez grunt przeznaczony np. na łąkę nie wyrządzi znaczącej szkody właścicielowi tego gruntu, o tyle poważny problem będzie miał właściciel, który na nieruchomości, na której zlokalizowane jest tego typu urządzenie, zamierza wybudować dom. W takich też sytuacjach właściciele nieruchomości zaczynają zasta­nawiać się nad możliwością rozwiązania swojego problemu na drodze prawnej. Wypada zatem, przynajmniej skrótowo, naszkicować sytuację prawną właścicieli, którzy z różnych przyczyn zmuszeni są znosić na swoich nieruchomościach obecność urządzeń przesyłowych.

Więcej…

Blog

Co należy zrobić, gdy zakupiony towar okazał się wadliwy?

Uwaga! Wobec wejścia w życie z dniem 25.12.2014 r. ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) niniejszy artykuł jest aktualny tylko w odniesieniu do umów zawartych przed datą wejścia w życie tejże ustawy.

 

 1. Wprowadzenie.

    Kwestię tzw. niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową reguluje ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywil­nego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1.01.2003 r. Niniej­szą ustawą dokonano wdrożenia dyrektywy nr 99/44 WE z dnia 25.05.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE L 171 z 7.07.1999). Ustawa znajduje zastosowanie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębior­stwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (art. 1 ust. 1 ustawy).      

Więcej…

Blog